Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej lukaszkaca.pl/sklep jest True Flow Kaca Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 3/79, 00-719 Warszawa, NIP: 5252616826, KRS: 0000555342, REGON: 361370579, adres poczty elektronicznej: kontakt@lukaszkaca.pl, kontakt telefoniczny +48 608029648
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest True Flow Kaca Sp.J.. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza True Flow Kaca Sp.J ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.
 4. Definicje: 
 5. True Flow Kaca Sp.J – właściciel Serwisu określony w §1 ust. 1;
 6. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie lukaszkaca.pl;
 7. Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez True Flow Kaca Sp.J.;
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z True Flow Kaca Sp.J albo korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi lub Usługi elektronicznej;
 10. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 11. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług lub Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności;
 12. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a True Flow Kaca Sp.J.;
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a True Flow Kaca Sp.J., za pośrednictwem Serwisu lub inny rodzaj umowy, określony indywidualnie w Regulaminie;
 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z True Flow Kaca Sp.J;

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ TRUE FLOW KACA SP.J.

 1. True Flow Kaca Sp.J udostępnia Klientom w Serwisie następujące Usługi elektroniczne:
 1. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, usługa udostępniona przez True Flow Kaca Sp.J. nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Serwisie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 1. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się True Flow Kaca Sp.J: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej True Flow Kaca Sp.J. oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez True Flow Kaca Sp.J oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi lub Produktu, która została przedstawiona w §10 Regulaminu). Klient ma prawo składać:
 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lukaszkaca.pl;
 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: True Flow Kaca Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 3/79, 00-719 Warszawa, NIP: 5252616826, KRS: 0000555342, REGON: 361370579,.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez True Flow Kaca Sp.J.. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez True Flow Kaca Sp.J. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

 

3. UMOWA ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient może skontaktować się z True Flow Kaca Sp.J. drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej kontakt@lukaszkaca.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi lub Produktu zostają one dodane do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępnione Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a True Flow Kaca Sp.J. następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Usługi lub Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową z True Flow Kaca Sp.J..
 4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia: zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a True Flow Kaca Sp.J. następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia True Flow Kaca Sp.J. niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez True Flow Kaca Sp.J. zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a True Flow Kaca Sp.J..
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym True Flow Kaca Sp.J..

4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ TRUE FLOW KACA SP.J. I OGRANICZENIA

 1. Usługi oferowane przez True Flow Kaca Sp.J.:
 1. szkolenia zamknięte – szkolenia przygotowywane indywidualnie, dla konkretnej grupy odbiorców, dopasowując program do wyznaczonego wcześniej celu;
 2. szkolenia otwarte – wcześniej zaplanowane szkolenia z możliwością wzięcia udziału w przygotowanym programie po wcześniejszym zapisaniu się Klienta do uczestników szkolenia;
 3. konsultacje i coachingi – forma uzyskania szybkiego wsparcia merytorycznego i technicznego w wybranym obszarze współpracy. Usługa umożliwia przeprowadzenie rozmowy z ekspertem;
 4. konferencje i wystąpienia publiczne – formy wystąpień dla konkretnej grupy odbiorców, dopasowane do ustalonego wcześniej celu.
 1. Usługi oferowane przez True Flow Kaca Sp.J. nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Umowy zawarte z True Flow Kaca Sp.J. poza Serwisem podlegają odrębnym ustaleniom oraz nie wiąże ich niniejszy Regulamin.

4A. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE ORAZ SZKOLENIA OTWARTE

 1. Prawo uczestnictwa w szkoleniach mają osoby, które zgłoszą się na szkolenie oraz uiszczą opłatę zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie.
 2. Poprzez zgłoszenie osoby na szkolenie należy rozumieć zapisanie się Klienta do uczestników szkolenia na warunkach określonych w ofercie udostępnionej w Serwisie oraz dokonanie opłaty za wybrane szkolenie.
 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu nie zawiera opłat dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia i innych tożsamych lub zbieżnych chyba, że w ofercie danego szkolenia wskazano inaczej.
 4. Uczestnik szkolenia – w zależności od wybranego szkolenia – może zostać poproszony o wypełnienie formularza uczestnictwa, przesłanego na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
 5. True Flow Kaca Sp.J. może ograniczyć ilość uczestników szkolenia, uwzględniając właściwości techniczne, organizacyjne oraz cel szkolenia.
 6. W przypadku ograniczonej liczby uczestników o możliwości przystąpienia do szkolenia decyduje kolejność wpływu zgłoszeń, stosuje się §4A ust. 2 Regulaminu.

5. UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z True Flow Kaca Sp.J. drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej kontakt@lukaszkaca.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Serwisu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a True Flow Kaca Sp.J. następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Cena Produktu widoczna w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z True Flow Kaca Sp.J..

6. SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

 1. True Flow Kaca Sp.J. udostępnia skuteczną formę kontaktu:
 1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lukaszkaca.pl;
 2. elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego od adresem https://lukaszkaca.pl/contact/
 3. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: True Flow Kaca Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 3/79, 00-719 Warszawa, NIP: 5252616826, KRS: 0000555342, REGON: 361370579.
 1. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie składania zamówienia.

7. FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. True Flow Kaca Sp.J. udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
 1. płatność przelewem na rachunek bankowy;
 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;
 1. True Flow Kaca Sp.J., jak również udostępnione systemy płatności nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura.

8. KOSZT, SPOSÓB DOSTAWY ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO USŁUGĄ

 1. True Flow Kaca Sp.J. udostępnia Klientom następujące formy realizacji Zamówienia będącego Usługą:
 1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
 2. stacjonarnie – zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie.

9. REKLAMACJA USŁUGI

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności True Flow Kaca Sp.J. względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa jest nie zgodna z opisem, zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. True Flow Kaca Sp.J. zobowiązany jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową oraz w najlepszej wierze. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lukaszkaca.pl;
 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: True Flow Kaca Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 3/79, 00-719 Warszawa, NIP: 5252616826, KRS: 0000555342, REGON: 361370579.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez True Flow Kaca Sp.J.  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez True Flow Kaca Sp.J. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z True Flow Kaca Sp.J. w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; do umów o świadczenie usług, jeżeli True Flow Kaca Sp.J. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez True Flow Kaca Sp.J. utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lukaszkaca.pl;
 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: True Flow Kaca Sp.J. z siedzibą w Warszawie ul. Zwierzyniecka 3/79, 00-719 Warszawa, NIP: 5252616826, KRS: 0000555342, REGON: 361370579.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. True Flow Kaca Sp.J. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. True Flow Kaca Sp.J. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA Z USŁUGI BĘDĄCEJ SZKOLENIEM, ZWROT KOSZTÓW

 1. Klient, który dokonał zakupu Usługi polegającej na uczestnictwie w szkoleniu ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Rezygnację uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do True Flow Kaca Sp.J.  w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lukaszkaca.pl lub telefonicznie pod numerem kontaktowym: +48 608 029 648.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia powodować będzie, że Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Usługę będącą szkoleniem w całości, z zastrzeżeniem §12 ust. 7 i §13 ust. 2.
 4. Za dzień złożenia rezygnacji uznaje się dzień wpływu wiadomości elektronicznej do True Flow Kaca Sp.J. lub dzień poinformowania w formie telefonicznej.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie późniejszym, aniżeli 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia powodować będzie, że Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za zakupioną Usługę będącą szkoleniem.
 6. W przypadku, gdy Klient nie weźmie udziału w szkoleniu nie uprawnia Klienta do zwrotu opłaty za zakupioną Usługę będącą szkoleniem.
 7. True Flow Kaca Sp.J., w przypadku pobrania zadatku za Usługę będącą szkoleniem albo zadatku za udział w szkoleniu, przysługuje prawo jego zatrzymania, jeśli Klient dokona rezygnacji ze szkolenia w myśl §12 ust 3.
 8. True Flow Kaca Sp.J. w szczególnym, uzasadnionym przypadku rezygnacji udziału w szkoleniu, wynikającym z sytuacji losowych, na wniosek Klienta, może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty za szkolenie na to samo szkolenie w innym terminie albo inne wybrane szkolenie, z zastrzeżeniem, że jeśli cena nowo wybranego szkolenia przewyższa opłatę za już wniesione, klient zobowiązany jest pokryć różnicę.
 9. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za świadczoną Usługę.

13. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ALBO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE

 1. True Flow Kaca Sp.J. , przypadku nieosiągnięcia progu liczby osób wymaganych do przeprowadzenia szkolenia, określonej w ofercie szkolenia w Serwisie, ma prawo odwołać szkolenie z obowiązkiem zwrotu wpłaconych środków albo z możliwością przeznaczenia wpłaconych środków na inne szkolenie, z zastrzeżeniem, że przeznaczenie środków na inne szkolenie odbywa się wyłącznie na wniosek Klienta.
 2. W przypadku zmiany planu szkolenia True Flow Kaca Sp.J. zawiadamia Klienta co przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Klient – uczestnik szkolenia, może zrezygnować ze szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki albo zadatku bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia stosuje się §12 ust. 4.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest True Flow Kaca Sp.J. .
 2. True Flow Kaca Sp.J. dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą Zamówienia.
 3. True Flow Kaca Sp.J. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez True Flow Kaca Sp.J. zawierane są w języku polskim.
 2. True Flow Kaca Sp.J. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin opublikowany w dniu 3 kwietnia 2019 r., wchodzi w życie 3 kwietnia 2019 r.